Vesamo
Báo VESAMO số 75 2019.01.02
Báo VESAMO số 74 2019.01.02
Báo VESAMO số 73 2019.01.02
Báo BBS 19/09/2016 2017.02.02
Tin tức trang web Tr+… 2016.08.31
TTXVN 30/05/2016 2016.08.31